Национална кръгла маса "Финанси и устойчиво развитие"

На 20 ноември 2013 г. в Икономически университет - Варна се проведе кръгла маса на тема "Финанси и устойчиво развитие", организирана от колектив от преподаватели към катедра "Финанси". Форумът е по научен проект от национално значение с частично финансиране от държавния бюджет. Ръководител на проекта е доц. д-р Христина Благойчева. Основните участници са млади научни работници от катедрата. Те представиха за публично обсъждане резултатите от свои изследователски проекти, публикувани в книга под общото название "Финанси и устойчиво развитие". Изследователската работа в книгата е съсредоточена в три направления, които са в духа на съвременната икономическа действителност: засилването на държавната намеса, отговорът на бизнес-сектора и мерките за повишаване на ефективността на банковата сфера. Идеите са в пряка връзка с провежданите реформи в областта на административните процедури, данъчната система, социалната сфера, рисковете в дейността на банките и вземането на подходящи управленски решения.

По първото направление "Ефекти от стопанската намеса и държавните регулации в икономиката” бяха представени и дискутирани две студии:

 • ас. Корнелия Филипова - "Публични разходи и икономически растеж";
 • ас. Калин Илиев - "Данъчно-осигурителната тежест върху труда и неформалната заетост в България".
По второто направление „Корпоративните решения по пътя към устойчиво развитие” се обсъдиха студиите на:
 • ас. Светослав Борисов - "Данъчното планиране и влиянието му върху информационното съдържание на облагаемия доход";
 • ас. Мирена Трифонова - "Капиталова структура на компаниите в бизнеса с недвижими имоти в България".
В третото направление „Банките в отговор на променените предизвикателства" дискусията беше съсредоточена върху три студии:
 • гл. ас. д-р Недялко Вълканов - "Същност и позициониране на дейността “AML Compliance” в архитектурата на съвременната банкова организация";
 • ас. Пламен Джапаров - "Рискова култура и устойчиво развитие на банките";
 • ас. Емилия Кирина - "Корпоративната социална отговорност на банките - между бизнес прагматизма и устойчивото развитие".
Едно от най-големите предизвикателства по пътя към устойчиво развитие в съвременните условия е изискването за иновационни подходи и начини на мислене. На науката се пада идентифицирането на основните измерения и причинни зависимости, описанието и прогнозирането им. Тя трябва да анализира и обясни протичащите процеси, да генерира нови идеи и да ги трансформира в икономически и социални технологии. Затова амбициозната цел на проведения форум беше не само обсъждане и вземане на решения в дискутираните области, но и повишаване на потенциала за генериране на нови идеи и ползотворно сътрудничество с практиката.

Удовлетворени сме, че форумът предизвика интерес и негови гости бяха:
 • проф. д-р Пламен Илиев - Ректор на Икономически университет - Варна;
 • доц. д-р Веселин Хаджиев - зам. ректор "Научно-изследователска дейност";
 • проф. д-р Стефан Вачков - ръководител катедра "Финанси";
 • проф. д-р Зоя Младенова - председател на секция „Икономически науки” към Съюз на учените в България - Варна при ИУ - Варна;
 • инж. Неделчо Вичев - Изпълнителен секретар на Териториална организация на научно-техническите съюзи - Варна;
 • инж. Йордан Славов - Ръководител на направление “ Научно-техническа и организационна дейност” при Териториална организация на научно-техническите съюзи - Варна;
 • представители на бизнеса и банковия сектор;
 • членовете на катедра "Финанси";
 • студенти от специалност "Финанси".

Събитието се проведе с финансовата подкрепа на Икономически университет – Варна, катедра „Финанси“ и Териториална организация на научно-техническите съюзи - Варна.

Всички събития