Преподавани дисциплини от гл. ас. д-р Недялко Вълканов

Пари и централно банкерство
Теория на финансовото посредничество
Сравнителни банкови системи
Превенция на нарушения в банките
Финансово регулиране и нормативно съответствие
Магистърски семинар (спец. "Финанси и иновации")
Въведение във финансите (други специалности)

Към лекторите