Преподавани дисциплини от гл. ас. д-р Пламен Джапаров

Банкови сделки
Мениджмънт на банковите корпорации
Стратегически банков мениджмънт
Въведение във финансите (други специалности)
Банково дело (други специалности)Към лекторите