Преподавани дисциплини от гл. ас. д-р Красимира Найденова

Финансови инвестиции
Капиталово бюджетиране
Към лекторите