Доктор

Катедра "Финанси" има акредитация за обучение на докторанти по професионално направление 3.8. - Икономика, научна специалност - Финанси.

Приемът на докторанти в редовна и задочна форма на обучение става чрез конкурс, който включва писмен изпит по специалността и изпит по чужд език избран от кандидата (английски, немски, френски или руски).
Изпитът по специалността се провежда по утвърдената тематична програма (виж тук).

Повече информация за приема и обучението на докторанти можете да откриете тук.

Защитени дисертации в катедра “Финанси” на Икономически университет - Варна:

1) Данчо Петров (2002). Диагностика на кредитния риск в аграрния сектор. Научен ръководител: доц. д-р Стефан Вачков;

2) Димитър Рафаилов (2003). Капиталова структура на българските фирми (теоретични модели и емпиричен анализ). Научен ръководител: проф. д-р ик.н. Цветан Коцев;

3) Стоян Киров (2004). Алтернативни инвестиции на пенсионните фондове (специфика, управление и предизвикателства за България). Научен ръководител: проф. д-р ик.н. Цветан Коцев;

4) Светлана Герчева (2004). Пазарните дефекти и публичните разходи за здравеопазване. Научен ръководител: проф. д-р ик.н. Цветан Коцев;

5) Любомир Георгиев (2005). Институционална структура на финансовото посредничество (теория, еволюция, измерения в България). Научен ръководител: доц. д-р Стефан Вачков;

6) Александрина Панчева (2006). Възможности за приложение на АВС модела при потребителското кредитиране. Научен ръководител: доц. д-р Стефан Вачков;

7) Христина Благойчева (2007). Публичната пенсионноосигурителна система и преразпределението на доходи в България. Научен ръководител: доц. д-р Тодорка Владимирова;

8) Недялко Вълканов (2012). Прането на пари в банковата система (механизми, диагностика, мерки за противодействие). Научен ръководител: проф. д-р Стефан Вачков;

9) Атанас Камеларов (2012). Хеджиране на кредитния риск в банковото кредитиране. Научен ръководител: проф. д-р Стефан Вачков;

10) Кирил Георгиев (2013). Информационно съдържание на кривата на доходността на държавните ценни книжа в България. Научен ръководител: доц. д-р Йордан Йорданов;

11) Мирослава Махлебашиева (2013). Възможност за хеджиране на климатичните рискове с деривативи. Научен ръководител: доц. д-р Йордан Йорданов;

12) Красимира Найденова (2016). Възможности за приложение на институционалния подход при изследване на пазарната ликвидност (на примера на българския фондов пазар). Научен ръководител: доц. д-р Димитър Рафаилов;

13) Пламен Джапаров (2018). Рисковата култура на банките – значение, възможности за квантифициране, измерения в България. Научен ръководител: проф. д-р Стефан Вачков

14) Светослав Борисов (2018). Изглаждане на дохода, информативност и цени на акциите. Научен ръководител: доц. д-р Йордан ЙордановНазад