Пари и централно банкерство

АНОТАЦИЯ
Учебната дисциплина „Пари и централно банкерство” запознава студентите с базисни концепции в областта на паричната теория, паричния мениджмънт и централното банкерство. Обучението по дисциплината формира знания относно: същността и идентификацията на съвременните пари, ролята на паричната система в съвременната икономика, моделите на паричното предлагане и паричното търсене, влиянието на парите върху икономическата активност и ключовите икономически променливи, основите на централното банкерство, формулирането и провеждането на паричната политика, ролята на централните банки за поддържане на финансовата стабилност. Поставя се специален акцент върху функционирането на Българска народна банка (БНБ) в условията на валутен борд, както и върху функционалните и институционални характеристики на Европейската централна банка (ЕЦБ), Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и особеностите на паричната политика в еврозоната. Освен формиране на теоретични познания, дисциплината „Пари и централно банкерство” развива аналитични умения у студентите по отношение оценяването на предприеманите мерки и действия на централната банка като носител на паричния мениджмънт, анализиране на ефектите от паричната политика върху водещите икономически променливи, лихвените проценти на финансовите пазари и кредитната активност на банките. Придобитите знания и умения дават базисна ориентация за функционирането на финансовата и банковата система и могат да бъдат надграждани в други специални дисциплини, изучаващи финансовото посредничество, банковото дело и финансовите инвестиции.

ТЕМИ
1. Произход, същност и дефиниране на парите
2. Видове пари и особености на тяхната емисия
3. Парична система и парични стандарти
4. Парично предлагане
5. Пари и икономическа активност
6. Покупателна сила на парите
7. Лихва и лихвени проценти
8. Търсене на пари
9. Теоретични основи на централното банкерство
10. Независимост на централните банки
11. Парична политика на централните банки
12. Централните банки и финансовата стабилност
13. БНБ - централна банка на България
14. Европейска централна банка и Европейска система на централните банки

ОЦЕНЯВАНЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП

гл. ас. д-р Атанас Камеларов, гл. ас. д-р Недялко Вълканов

ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК НА ЗАДАЧИТЕ ЗА ТЕКУЩ КОНТРОЛ (спец. "ФИНАНСИ" - РЕДОВНО обучение):

Учебна групаОтговор на контролни въпросиМеждинен тестДискусионен въпрос
7


8

9
10


Материали

УЧЕБНИК ПО "ТЕОРИЯ НА ПАРИТЕ" в Е-литера  +  електронни тестове

Текстове за отговор на дискусионни въпроси - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
Бланка за отговор на дискусионни въпроси - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
(Моля, разпечатайте бланката на лист А4 и я носете на семинарното занятие!)

Материали към лекционните записки:

Филм на ЕЦБ за ценовата стабилност

Научете повече за Евросистемата и Федералната резервна система на САЩ

Материали за семинарните занятия:

Допълнителна информация
Семестриалните оценки на студентите от 7 до 11 група са качени в секция "учебни материали" в сайта на ИУ-Варна.Назад