Банкови сделки

АНОТАЦИЯ
Учебната дисциплина „Банкови сделки” има за цел да представи на обучаващите се студенти базови теоретични и приложни знания за банковите сделки и съвременното банково обслужване. Курсът е структуриран в седемнадесет теми, в които през призмата на релацията “клиент – продукт”, се дискутират ключовите подходи и инструментариумът на модерното банкиране. Основните акценти в дисциплината са фокусирани както върху традиционните, така и върху редица иновативни банкови сделки – депозитни продукти и услуги, кредитно посредничество, Private Banking/Wealth Management, кеш-мениджмънт, структурирани финансови продукти, доверително управление на активи, посредничество при инвестиции и емисии на ценни книжа и др.

ТЕМИ

1.  Въведение в банковите сделки
2.  Бизнес-полето „Дребно банкиране”
3.  Депозитни, спестовни и картови продукти
4.  Ценообразуване на депозитните услуги
5.  Потребителско и жилищно-ипотечно кредитиране
6.  Частно банкиране
7.  Измерения на финансовото планиране
8.  Специални услуги за богати фамилии и клиенти
9.  Технология на кредитирането
10. Бизнескредитиране – систематизиране и ценообразуване
11. Кеш-мениджмънт
12. Въведение в структурираното финансиране
13. Структурирани продукти за частни клиенти и институции
14. Синдикирано и външнотърговско финансиране
15. Сделки на паричния пазар и суапови сделки
16. Сделки с ценни метали
17. Глобално попечителство (Global Custody)

ОЦЕНЯВАНЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП
доц. д-р Данчо Петров, гл.ас. д-р Пламен Джапаров

Материали
конспект


Допълнителна информацияНазад