Теория на финансовото посредничество

АНОТАЦИЯ
Този курс има за задача да даде базисни и специализирани знания на студентите в сферата на: природата на финансовите пазари и пазарните дефекти (фрикции); теоретичните основи на финансовото посредничество; структурата на финансовия сектор, моделите на неговата организация и еволюция; спецификите на банковото и небанково посредничество и необходимостта от взаимно допълване между тях; същността и типологията на финансовите кризи; регулирането на финансовия сектор.

Той е твърде актуален в съвременните условия, поради необходимостта от преосмисляне на институционалната структура и регулирането на финансовите пазари и посредници в контекста на глобалната финансова криза от 2007 г.

След приключването на курса, студентите следва да могат да:

  • анализират измеренията на дефектите на финансовите пазари и тяхната еволюция;
  • познават и сравняват бизнеса на различните категории банкови и небанкови финансови посредници;
  • анализират факторите, влияещи върху еволюцията и съвременните промени в структурата на финансовото посредничество;
  • обясняват анатомията на финансовите кризи и необходимите промени в регулирането на финансовия сектор.

ТЕМИ
1. Въведение във финансовите пазари и пазарните дефекти
2. Теоретични основи на финансовото посредничество
3. Финансови пазари, институции и структура на финансовото посредничество
4. Стадии в институционалното развитие на финансовото посредничество
5. Пазарно- и банково-ориентирани структури на финансовото посредничество
6. Променящата се природа и структура на финансовото посредничество след 1990 г.
7. Банково посредничество
8. Инвестиционно посредничество на капиталовите пазари
9. Фондови борси
10. Посредничество на институционалните инвеститори
11. Финансови кризи
12. Регулиране и надзор на финансовия сектор

ОЦЕНЯВАНЕ
бакалаври, спец. "Финанси":
   - редовно обучение
   - дистанционно обучение

магистри, спец. "Банков мениджмънт" - СНУ:
   - задочно обучение
   - редовно обучение

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП
доц. д-р Любомир Георгиев, гл. ас. д-р Недялко Вълканов

Материали


Допълнителна информация


 Назад