Корпоративни финанси

АНОТАЦИЯ
Целта на тази дисциплина е да запознае студентите с методите на управление и вземане на финансови решения на фирмено ниво.

Управлението на отделната фирма има важно значение за благосъстоянието както на собствениците на дадената фирма, така и на цялото общество. В пазарната среда, вземането на финансови решения на фирмено ниво е изключително важно за развитието на фирмата, като засяга интересите на много заинтересовани страни. Ето защо, бъдещите мениджъри следва да познават основите на финансите на фирмата.

В края на този курс, студентите следва да могат:
- да дефинират адекватна стратегическа финансова цел на корпорацията;
-
да анализират финансовото състояние на компанията чрез система от финансови показатели;
- да избират подходящите форми и източници за набиране на финансови ресурси;
- да определят цената на финансиране от отделните източници и на капитала на корпорацията;
-
да анализират и препоръчват подходяща капиталова структура и дивидентна политика на корпорацията;
- да определят оптималните решения при управлението на оборотния капитал.

ТЕМИ
1. Коалиционната природа на корпорациите
2. Системата за финансово управление на фирмата
3. Корпоративен финансов анализ
4. Брейкивън и ливъридж анализ
5. Финансиране на компаниите
6. Финансиране със собствен капитал и дълг
7. Хибридни и опционни инструменти
8. Цена на капитала
9. Капиталова структура – обща характеристика
10. Теоретични и практически аспекти на капиталовата структура
11. Дивиденти и дивидентна политика
12. Управление на оборотния капитал

ОЦЕНЯВАНЕ
Семестриално оценяване, сесийно оценяване и формиране на крайната оценка

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП
доц. д-р Димитър Рафаилов
, гл. ас. д-р Красимира Найденова

Материали
Учебник и сборник - e-litera.eu
Указания по дисциплината
Лекционни бележки
Лекционни бележки - Финансов анализ

Финансов анализ
Брейкивън и ливъридж анализ
Лизинг
Варанти и конвертируеми облигации
Цена на капитала
Капиталова структура
Оборотен капитал


Допълнителна информация
Текущ контрол - редовно обучение
Назад