Финансови инвестиции

АНОТАЦИЯ
Целта на настоящият курс е да запознае студентите с различните финансовите инструменти, оперирането на финансовите пазари, както и методите за определяне на справедливата цена на финансовите инструменти. Значително внимание се отделя на концепциите за риска и възвращаемостта, фундаменталните модели за оценка на финансовите активи, равновесието и ефективността на финансовите пазари, основите на деривативните инструменти, техническият и фундаменталния анализ.

След приключването на настоящият курс, студентите сдва да са способни да:
- Познават предимствата и недостатъците на различните финансови инструменти;
- Определят справедлевата цена на дълговите инструменти;
- Анализират отклненията от равновесното ценово равнище на корпоративните акции;
- Използват предимствата на деривативните инструменти - фючърси, опции и суапи;
- Оценяват основните рискове от инвестирането в различните ценни книжа;
- Познават предимствата и недостатъците на различните системи за организация на фондовата борса и борсовата търговия.

ТЕМИ
1. Въведение
2. Индекси на фондовия пазар
3. Систeми зa търговия
4. Анализ на ценните книжа I
5. Анализ на ценните книжа II. Фундаментални модели за оценка
6. Технически анализ
7. Ценообразуване на безрисковите дългови инструменти с фиксиран доход
8. Времева структура на лихвените проценти
9. Риск и възвращаемост
10. Ефективни (Оптимални) пазари
11. Деривативни инструменти. Фючърси
12. Деривативни инструменти. Опции
13. Деривативни инструменти. Суап

ОЦЕНЯВАНЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП
доц. д-р Йордан Йорданов, гл. ас. д-р Красимира Найденова

Материали

Допълнителна информация
Назад