Публични финанси - I част

АНОТАЦИЯ

Учебната дисциплина “Публични финанси – I част” способства за разширяване на знанията, формирани от дисциплините “Макроикономика“ „Въведение във финансите“ и „Корпоративни финанси“. Курсът осигурява теоретичния фундамент, методологичния инструментариум и законодателната база, необходими при изучаване на дисциплините “Публични финанси – II част” и „Осигурителни системи и фондове”. Предмет на анализ са финансовите аспекти на дейността на държавата и институциите от обществения сектор.

Обучението по дисциплината преследва две основни цели. На първо място, да представи нови знания за концепциите и базовите идеи чрез които съвременната икономическа теория обяснява необходимостта, ролята, организацията и резултатите от дейността на публичния сектор в пазарната икономика. На второ място, да осигури информация относно динамиката и въздействието на публичните приходи и разходи (централни и местни) и да формира умения за управление на тяхната структура и насоченост.

За постигане на очертаните цели се прави критичен анализ на икономическата роля на държавата в пазарното стопанство, изследват се особеностите на производството и доставката на национални и местни публични блага и се дискутират теоретичните и практически проблеми на бюджетните системи и бюджетните решения. В тази връзка се формират умения за работа с бюджетна документация и за изграждане на бюджети в публичния сектор. Специално внимание се отделя на теорията за държавните разходи и се анализират социалните и икономически ефекти на данъчното облагане. В обхвата на дисциплината попадат и въпросите, касаещи дълговото финансиране на публични проекти и съвременните форми на организация и мениджмънт на публичния сектор.

ТЕМИ

1. Въведение в теорията на публичните финанси
2. Публични блага
3. Външни ефекти
4. Публични разходи
5. Държавни разходни програми
6. Данъчни приходи на публичния сектор
7. Държавни заеми и държавен дълг
8. Мениджмънт на държавния дълг
9. Бюджет и бюджетна система
10. Бюджетно планиране
11. Технология на бюджетния процес
12. Местни финанси и местни публични блага
13. Фискална децентрализация
14. Местно самоуправление

ОЦЕНЯВАНЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП
доц. д-р Людмил Найденов, ас. Татяна Джунинска

Материали

Допълнителна информация
Назад