Публични финанси - II част

АНОТАЦИЯ

Дисциплината „Публични финанси II”се концентрира върху данъчното облагане. Тя въвежда рамка за нормативния му анализ, основана на концепциите за прехвърляемост, свръхданъчно бреме и оптималност на данъка. Дисциплината формира у студентите разбирането, че данъкоплатците не само понасят данъчното бреме, но и отреагират на него чрез настройване (приспособяване) на икономическото си поведение и мотивация. Основополагащо е също и разбирането, че данъчното законодателство е продукт от търсенето на баланс между ефективност и справедливост в данъчното облагане.

Учебното съдържание на дисциплината формира знания и умения в следните основни направления:

· Студентите усвояват техники за анализ на тежестта и разпределението на данъчното бреме в макро- и микроикономически аспект;
· Формират се знания за анализ на икономическите деформации от прилагането/изменението на данъчното законодателство;
· Създават се умения за самостоятелно определеяне на задължениета по различни данъци, прилагани понастоящем в българската данъчна система;
· Настоящата дисциплина разширява познанията в посока на повече алтернативност с оглед усъвършенстване на прилаганите понастоящем данъчни конструкци;
· Тя запознава студентите с административно-институционалните аспекти на данъчната политика и развива умения за анализ и оценка дейността на приходната администраци;
· Студентите придобиват познания и за практически проблеми, възникващи при събирането на данъците като ДДС измамите, контрабандата с акцизни стоки и политическите мерки за тяхното противодействие.

ТЕМИ

1. Разпределение на данъчното бреме – аналитична рамка
2. Данъчно бреме – измерване и динамика при разпределението му
3. Свръхданъчно бреме – проблем на ефективността в данъчното облагане
4. Оптимално данъчно облагане
5. Данъчната политика на съвременната държава - между ефективността и справедливостта
6. Облагане с личен подоходен данък
7. Специфика на данъчното облагане на малки и семейни предприятия
8. Данъчно облагане печалбите на корпорациите
9. Облагане на потреблението с универсален данък
10. Данъчнополитически проблеми при облагане с ДДС
11. Облагане с акциз на стоките, вредни за здравето
12. Данъците – пазарен инструмент за борба с климатичните промени
13. Административно-институционални аспекти на данъчното облагане

ОЦЕНЯВАНЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП
доц. д-р Светлана Герчева, х. ас. Светослав Борисов

Материали

Допълнителна информация
Назад