Осигурителни системи и фондове

АНОТАЦИЯ
Учебната дисциплина “Осигурителни системи и фондове” е предназначена за студентите от специалност “Финанси”. Тя предоставя базисни знания за различните биологически и икономически рискове, съпътстващи живота на всеки човек и за необходимостта от неговата социална защита. На тази основа е представена финансовата организация на осигурителните системи и функционирането на осигурителните фондове. Част от материала е с практическа насоченост. Законодателството регламентира различни изисквания за осигуряване в зависимост от това дали лицата работят по трудови или извънтрудови правоотношения (включително и за работещите пенсионери). Всичко това обособява комбинации от изчисления, свързани с осигуряването и с изплащането на различни обезщетения. Посочени са и новите отговорности пред българската осигурителна система във връзка с координирането й с тези на страните от ЕС.

ТЕМИ
1. Обективна необходимост, характер и съдържание на социалното осигуряване
2. Социалното осигуряване като форма на осигурителна защита срещу рисковете на труда
3. Осигурителни рискове
4. Финансиране на социалното осигуряване
5. Осигурителни фондове
6. Системи за пенсионно осигуряване
7. Системи за осигуряване при болест и злополука
8. Системи за осигуряване при безработица
9. Осигуряване по трудови договори
10. Осигуряване по граждански договори
11. Социално самоосигуряване
12. Регулиране и надзор върху социалното осигуряване
13. Координиране на социалноосигурителните схеми в Европейската общност

ОЦЕНЯВАНЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП
доц. д-р Христина Благойчева, ас. Корнелия Филипова

Материали

Допълнителна информация
Назад