Международни финанси

АНОТАЦИЯ

Дисциплината „Международни финанси” обхваща част от проблемите на световната икономика, свързани с управлението на валутните курсове, платежните баланси, междудържавното кредитиране, валутните системи, валутния риск (валутните деривати), международната задлъжнялост, валутните кризи, държавните фалити и пр. Едновременно с това акцентира и върху процесите на интеграция в еврозоната, зараждащи се нови валутни обединения и режими, променящата се роля на бързорастящите икономики в световния валутен ред, ролята на международните финансови институции за формирането на съвременния облик на международната валутна система и пр.

Изучаването на дисциплината „Международни финанси” развива у студентите заинтересованост за изучаване на съвременните отношения между страните (в контекста на валутните и кредитни отношения между тях) в условията на глобализация, доминация на транснационалните корпорации, глобални финансови кризи и очаквания за преструктуриране на световния валутен ред. Дисциплината създава умения за прилагане на стратегиите за прогнозиране на валутните курсове на Форекс пазара, анализиране на поведението на валутните курсове на база фундаментален анализ, както и използване на валутните деривати във външнотърговската практика на корпорациите и при суапови договорености между страните.


ТЕМИ
1. Етапи на развитие на международните финанси и еволюция на валутните системи
2
. Международни финансови институции
3
. Финансовата глобализация и световната дългова икономика
4
. Валутен курс и валутни режими
5
. Платежен баланс
6
. Оптимални валутни зони 
7
. Външен дълг  
8
. Еврозоната – история и перспективи
9
. Форекс пазар. Индикатори за прогнозиране на валутните курсове
10
. Управление на валутния риск. Приложение на валутните деривати
11
. Финансовите кризи – забравените поуки от миналото
12
. Новият валутен ред

ОЦЕНЯВАНЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП
гл. ас. д-р Александрина Панчева, гл. ас. д-р Мирослава Махлебашиева

Материали

Допълнителна информация
Назад