Въведение във финансите

АНОТАЦИЯ
Целта на тази дисциплина е да въведе студентите в предмета и обекта на финансите. Тя интегрира познания по финансовите институции и пазари, фирмените финанси и публичните финанси. В детайли се изучават методите на управление и вземане на финансови решения на фирмено и държавно ниво.

Финансовите пазари и институции имат за задача да дадат базови и специализирани знания на студентите в сферата на: природата на финансовите пазари и инструменти; структурата на финансовия сектор, спецификата на бизнеса на банковите и небанкови институции и необходимостта от взаимно допълване между тях в условията на новата пазарна среда.

Управлението на отделната фирма има важно значение за благосъстоянието както на работещите в дадената фирма, така и на цялото общество. В пазарната среда, вземането на финансови решения на фирмено ниво е изключително важно за развитието на фирмата и просперитетът на работещите в нея. Ето защо, бъдещите ръководители (мениджъри) следва да познават основите на финансите на фирмата.

Дисциплината “Финанси” изучава и държавните разходи и приходи във връзка с изпълнението на функциите на държавата в икономическата и социалната сфера. Разглеждат се принципите на организация и управление на публичния сектор и спецификата на публичните блага; държавните разходи и тяхното разпределение чрез бюджета на държавата; основните методи и форми за акумулиране на финансови ресурси в държавния бюджет. Важно място в дисциплината се отделя на теорията на данъка и в частност организацията на данъчното облагане в България.

ТЕМИ
1. Въведение във финансовия сектор
2. Банки и банкови услуги
3. Недепозитни финансови посредници
4. Въведение в копоративните финанси
5. Времева стойност на парите
6. Капиталово бюджетиране
7. Дългосрочно финансиране на фирмата
8. Въведение в публичните финанси
9. Данъчно облагане
10. Държавни разходи
11
. Държавен бюджет

ОЦЕНЯВАНЕ - Редовно обучение
Семестриално оценяване, сесийно оценяване и формиране на крайната оценка


ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП - Редовно обучение

доц. д-р Димитър Рафаилов, гл. ас. д-р Красимира Найденова, ас. Милена Бенева

Материали
Указания по дисциплината - редовно обучение
Лекционни бележки - редовно обучение

Допълнителна информация
 


ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП - Дистанционно обучение
доц. д-р Любомир Георгиев, гл. ас. д-р Красимира Найденова, ас. Милена Бенева, ас. Ваня Енчева

Материали

Допълнителна информация
Назад