Антикризисен мениджмънт

АНОТАЦИЯ
Дисциплината формира знания и умения, свързани с управлението на кризата във фирмата. Изясняват се теоретичните аспекти на цикличното развитие на икономическите системи и се акцентира върху причините за възникването и особеностите на фирмените кризи. Изясняват се предпоставките за възникването и характеристиките на антикризисния мениджмънт. Описват се особеностите на финансовата криза в предприятието, а също и принципите, особеностите на задачите на антикризисното финансовото управление. Изясняват се компонентите и целта на системата за диагностика на несъстоятелността. Разкриват се симптомите за влошаване на финансовото състояние и инструментариума за определяне мащабите на кризата. Разглеждат се използваните вътрешни и външни механизми, прилагани за саниране на компанията, а също и ликвидацията като следствие от неуспешния му мениджмънт.

ТЕМИ
1. Кризите в икономическите системи
2. Антикризисен мениджмънт
3. Антикризисен финансов мениджмънт
4. Система за диагностика на кризата във фирмата
5. Вътрешни механизми за финансово оздравяване на компанията
6. Реинжинеринг на предприятието
7. Външни форми за саниране на предприятието
8. Несъстоятелнаст на предприятието – правни аспекти

ОЦЕНЯВАНЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП
доц. д-р Емилия Спасова Янакиева

Материали

Допълнителна информация
Назад