Персонални финанси

АНОТАЦИЯ
Дисциплината “Персонални финанси” е предназначена за студентите от специалност ”Финанси”. Изучаването и разширява и задълбочава знанията на студентите по отношение теорията и практиката на функциониране на публичното стопанство. Същевременно осигурява завършен характер на базовите знания в областта на финансите, защото общата система на финансите включва както публичните финанси и тези на фирмите, така и финансите на отделните домакинства.

Дисциплината запознава студентите с теоретичните основи на персоналните финанси, управлението на домакинските разходи и спестявания и алтернативните варианти за повишаване на личното благосъстояние. Акцентира се върху необходимостта от изграждане на домакински бюджет и се разглеждат приходната и разходната му страна. Дефинират се характеристиките и факторите, обуславящи личната финансова позиция и се анализират планирането и контролът върху персоналните финанси в младежка, зряла и пенсионна възраст. Специално внимание се отделя на динамиката на личните бюджети на българските домакинства.

ТЕМИ
1. Теоретични основи на персоналните финанси
2. Управление на персоналните финанси
3. Решения за покупка
4. Използване на банкови услуги
5. Използване на застрахователни услуги
6. Инвестиране на личните финансови средства
8. Данъчно планиране
7. Планиране и контрол върху персоналните финанси след пенсионна възраст

ОЦЕНЯВАНЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП
доц. д-р Людмил Найденов

Материали

Допълнителна информация
Назад