Научни изследвания

АНОТАЦИЯ
В дисциплината се изучават теоретико-методическите и практико-приложни въпроси на методиката на научните изследвания по икономика и по банково дело, фирмени и публични финанси в частност. По-конкретно се разглеждат въпро­си­те, свързани със същността и особеностите на методологията и видовете научна продукция, информационното осигуряване, избора на тема, структурата и съдържанието на научните разработки, теоретичните и емпиричните изследвания, работата над ръкописа, оформлението, стилистиката, редактирането, рецен­зирането и др.

ТЕМИ
1.Научни изследвания. Особености на научните изследвания по икономика. Видове научна продукция
2.Метод, методология и методика на научните изследвания по икономика
3.Избор на тема и информационно осигуряване на научните изследвания по икономика
4.Структура и съдържание на разработката
5.Теоретични и емпирични проучвания и изследвания
6.Собствена изследователска работа, оформяне и литера­турна обработка на ръкописа
7.Стилово оформление и редактиране на разработката
8. Рецензиране на научните разработки

ОЦЕНЯВАНЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП
проф. д-р Стефан Вачков
доц. д-р Емилия Спасова Янакиева
доц. д-р Йордан Йорданов
доц. д-р Любомир Георгиев
доц. д-р Данчо Петров      
доц. д-р Стоян Киров
доц. д-р Христина Благойчева
доц. д-р Димитър Рафаилов
доц. д-р Людмил Найденов
доц. д-р Светлана Герчева

Материали
Указания за спецсеминар

  Съвети за изготвяне на презентация на Power Point

Допълнителна информация
 

Назад