Стратегически банков мениджмънт

АНОТАЦИЯ
В учебния материал са включени най-важните теми, представящи измеренията на стратегическото управление в съвременните банки (банкови групировки). Подробно се разглеждат коалиционната природа на банковите корпорации и проблематиката, свързана с прилагането на принципите на съвременното корпоративно управление (Corporate Governance) в този предприемачески сектор. Поставен е специален акцент върху философията на стратегическото целеполагане в банките, на “изтъняващите” терапии в банкирането (концепцията “Lean Banking”), на банковия Business Process Reengineering и други иновации, осъществявани от ориентирания към ползите банков мениджмънт. Логиката на изложението е съобразена с “дизайна на промяната” в модерното банкиране, както и със съдържанието на дисциплината “Стратегически банков мениджмънт” във водещи европейски университети.

Извън обхвата на учебния материал остават темите, свързани с организацията на банковия маркетинг и с управлението на банковия персонал. Тази проблематика се разглежда обстойно в две отделни дисциплини, които са в учебния план на специалност “Банков мениджмънт” - “Банков маркетинг” и “Управление на банковия персонал”. Ограничено е и лекционното съдържание на темите, посветени на риск-мениджмънта и контролинга в банките. Техните конкретни измерения се разглеждат в дисциплините “Банков контролинг” и “Риск мениджмънт в банките”.

Курсът от лекции съдържа въпроси от теоретичен и практико-приложен характер. Това предполага придобитите знания и умения да се използват не само при подготовката на студентите в магистърската програма, но и в банковата практика.

ТЕМИ
1. Банковият мениджмънт като начин на мислене и поведение
2. Corporate Governance и промяната в ценностите на банковия мениджмънт
3. Цели на банковия мениджмънт
4. Организационни структури в банковото дело
5. Процесен мениджмънт в банките
6. Увод в теорията на банковия риск-мениджмънт
7. Управленската мисия на банковия контрол
8. Банков репортинг
9. Основи на банковия контролинг
10. Профилът на банковата институционална култура
11. Идентичност и имидж на банките

ОЦЕНЯВАНЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП
проф. д-р Стефан Вачков,
гл. ас. д-р Пламен Джапаров


Материали
Въпросник


Допълнителна информация
Назад