Сравнителни банкови системи

АНОТАЦИЯ

Дисциплината “Сравнителни банкови системи” има за цел да даде базисни и специализирани знания на студентите относно промените в бизнеса на банковите институции, както и в институционалната и регулаторна структура на банковите системи на водещите индустриални страни.

Теоретичният фундамент на курса е представен в първите пет теми, в които последователно се характеризират: произходът на банките и видовете банкови институции; моделите на организация на банковия бизнес; банковата система като комплекс от институции и регулаторни практики (механизми); организацията на съвременните платежни системи и ролята на банките; индикатори за сравнителен анализ на банковите системи.

Втората част на курса е насочена към структурата на банковите системи на водещите индустриални страни - Великобритания, САЩ, Германия, Швейцария и Япония. За всяка една от страните се разглеждат последователно: спецификите на финансовия сектор; централната банка и монетарната й политика; макроструктура на банковата система; организационни и функционални особености на различните категории банкови институции; отражението на глобалната финансова криза върху банките и банковата система.

В последната (финална) тема се прави опит да се погледне към бъдещите аспекти в развитието на банковите институции и системи в контекста на промените, настъпили в резултат на съвременната финансова криза.


ТЕМИ


1. Банкови институции

2. Модели на банкиране

3. Институционална и регулаторна структура на банковата система

4. Платежни системи

5. Ключови характеристики на банковите системи: индикатори за сравнителен анализ

6. Банковата система на Великобритания

7. Банковата система на САЩ

8. Банковата система на Германия

9. Банковата система на Швейцария

10. Банковата система на Япония

11. Глобалната финансова криза и развитието на банковите институции и системи


ОЦЕНЯВАНЕ 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП

доц. д-р Любомир Георгиев, гл. ас. д-р Недялко Вълканов

         Материали
       
     
       

 Допълнителна информация
Назад