Финансов инженеринг

АНОТАЦИЯ
Целта на настоящата дисциплина е да запознае студентите с основите на финансовия инженеринг, чието начало са деривативните инструменти. Съществуват четири бзисни деривативни инструменти: форуърд, фючърс, суап и опции. В края на курса, студентите следва да придобият разбиране за това как функционират тези ценни книжа, да знаят как се ценообразуват с помощта на арбитраж и да ги прилагат за целите на мениджмънта на пазарния риск. Макар че деривативните инструменти могат и са често използвани, за да се спекулира, този курс няма за цел да анализира как инвеститорите получават и обработват информация с оглед прогнозиране цените на тези инструменти. Следователно, в разглеждането на темите преобладаваща е гледната точка на арбитражиста и хеджера. Независимо от това една от темите е посветена на спекулативните стратегии за търговия на опционния пазар.

ТЕМИ
1. Въведение
2. Механика на фючърсните контракти
3. Определяне на форуърд и фючърсните цени
4. Стратегии за хеджиране с фючърси
5. Лихвени фючърси
6. Суап
7. Механика на опционните пазари
8. Свойства на опциите върху акции
9. Стратегии на търговия, базирани върху опции
10. Биномни дървета
11. Други опционни контракти
12. Управление на пазарния риск

ОЦЕНЯВАНЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП

доц. д-р Йордан Йорданов 

Материали

Допълнителна информацияНазад