Превенция на нарушения в банките

АНОТАЦИЯ

Дисциплината дава знания за противодействието на нарушенията в банковата сфера. В логическа последователност се представят връзката между етиката и надзорната дейност, съдържанието на етичния кодекс на банкера, финансовите злоупотреби в банковото дело, чувствителните към тях дейности и процедури и механизмите за превенция от страна на кредитните институти.

Разглеждат се световните стандарти в областта на вътрешнобанковия нормативен контрол, профилът на Compliance-управлението, инструментариумът за противодействие на редица нарушения и престъпления: изпиране на пари; финансиране на незаконни дейности, измами на клиенти с отделни банкови продукти и услуги; нелоялно поведение на персонала и други. Специално внимание се отделя върху позиционирането и дейността на специализираните звена за нормативно съответствие (Compliance) и на службите за вътрешен банков контрол.

На тази основа могат да се формират умения за превенция на финансови нарушения в банковата система.

Лекционният курс е съобразен със съвременните теоретични постановки, принципи и практики на водещи наднационални институции (Базелския комитет за банков надзор, Групата за финансово действие, Международния валутен фонд, WolfsbergGroup, EgmontGroup), нормативната база в Европейския съюз и у нас, практики на водещи банкови концерни и др.

ТЕМИ
1. Банкова етика и надзорна дейност
2. Банковите нарушения като икономическа измама
3. Чувствителни банкови дейности и процедури
4. Регулаторна и надзорна рамка за противодействие
5. Стандарти в областта на вътрешнобанковия нормативен контрол
6. Compliance management в архитектурата на съвременната банкова организация
7. Вътрешен контрол в банките
8. Постоянен контрол в банковата организация
9. Прането на пари като особен тип финансово престъпление
10. Противодействие на изпирането на пари от банковата система
11. Дейността AML Compliance
12. Офшорни зони и офшорно банкиране

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП

гл. ас. д-р Недялко Вълканов


РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ:

указания по дисциплината

указания за формиране на текущ контрол

указания за избор на тема и изготвяне на презентация

избрани теми и график на презентациите

бланка за резюме на презентация - ||

Лекционни материали
:
Тема 1 || Тема 4 ||  Тема 6 + ||  Тема 9    || Тема 10 +    || Тема 12
Тема 2 || Тема 5 ||  Тема 7    ||  Тема 9 + || Тема 11
Тема 3 || Тема 6 ||  Тема 8    ||  Тема 10  || Тема 11 +
речник с понятия

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ:

указания по дисциплината

указания за формиране на текущ контрол

бланка за резюме на заданието за текущ контрол - 

файл за попълване на заданието за текущ контрол - 


Допълнителна информация/Назад