Научни изследвания (магистърски семинар)

АНОТАЦИЯ
В дисциплината се усвояват методическите и практико-приложни въпроси на методиката на научните изследвания по банково дело и се извършва самостоятелна научно-изследователска работа от студентите. По-конкретно се изясняват въпросите по извършването на предварителни проучвания за идентифициране на научно-изледователския проблем, набирането и обработването на необходимите литературни източници, разработване на план на научния доклад и разработване на неговата структура, осъществяване на теоретичните изследвания, набиране и обработка на емпирична информация и извършване на емпиричните изследвания, организация на работата над ръкописа, оформлението, стилистиката, редактирането, рецен­зирането и др.

ТЕМИ
1. Организация на предварителните проучвания за идентифициране на научно-изследователския проблем
2. Набиране на литературни източници и изготвяне на библиография
3. Работа с литературни източници, обработване и развитие на научни идеи
4. Разработване на план и развитие на структурата на научния доклад
5. Организация на теоретичните изследвания
6. Организация на емпиричните изследвания
7. Организация на работата над ръкописа


ОЦЕНЯВАНЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП
проф. д-р Стефан Вачков

Материали

Допълнителна информация

съвети при изготвяне на презентации на Power PointНазад