Банков маркетинг

АНОТАЦИЯ
Учебната дисциплина включва най-важните въпроси от съвременната теория за банковия маркетинг и има за цел да даде необходимите познания за организацията на маркетинг-мениджмънта в модерните банкови институции. Сред основните акценти на курса са: проблематиката относно мястото на маркетинга в системата на банковия мениджмънт, концепцията за пазарната банкова стратегия, маркетинговото сегментиране в банките, връзката “банка-клиент”, измеренията на банковата маркетингова политика, управлението на качеството в банките и др. Специален акцент се влага в интерпретацията на съвременните инструменти и подходи на маркетинговото управление, включително и неговите особености в практиката на банките у нас.

ТЕМИ
1. Маркетингът в системата на банковия мениджмънт
2. Маркетингово сегментиране в банките
3. Връзката “банка-клиент” и нейната интерпретация
4. Маркетинг на “задържането” (Retention Marketing)
5. Стратегическо маркетингово позициониране спрямо конкурентите
6. Продуктова политика на банките
7. Управление на качеството в банкирането
8. Ценова политика на банките
9. Дистрибуционна политика на банките
10. Комуникационен микс в банките

ОЦЕНЯВАНЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП

проф. д-р Стефан Вачков

Материали


Допълнителна информацияНазад