Банков контролинг

АНОТАЦИЯ

Основната цел на дисциплината е подготовка на специалисти в областта контролинга в банките, насочена към комплексна оценка на бизнеса (чрез традиционни и съвременни системи от корпоративни пърформанс индикатори), управление на банковата ефективност (управленска, икономическа, разходна), трансферното ценообразуване, управление на себестойността на банковите продукти и услуги и на режийните разходи.

Студентите следва да притежават знания от дисциплината „Въведение в банковото дело“, „Банков мениджмънт“.

Дисциплината изгражда у студентите знания и разбиране за ролята и функциите на контролинга в банковите институции и по-конкретно в следните области:
· моделите на контролинга и приложимостта им в банковия сектор
· детерминанти на съвременната среда на банковия контролинг
· промяната в бизнес модела и стойностната верига в банковите институции
· управление на банковите разходи
· моделите за управление на банковите разходи и възможностите за тяхното прогнозиране и оптимизиране
· методи и модели за формиране на себестойността на банковите продукти и услуги
· приложение на пърформанс мениджмънта в банките
· системи за комплексна оценка на банковия бизнес – традиционни и новаторски
· трансферно ценообразуване и връзката му с ценовата политика на банките
· риск контролинга

Поради комплексния характер на контролинга, на студентите се дава възможност да транслират знания, подходи и практики от управленската и икономическа наука в системата на банковия контролинг, а това неминуемо води до способността им да формират вярна и точна оценка на съществуващото състояние на банката и изготвяне на предложения за по-ефективно функциониране на банковия мениджмънт.

След изучаване на дисциплината студентите следва да умеят да работят като контролери, да транслират промените в средата върху собствената си дейност, да въвеждат, позиционират и внедряват контролингови инициативи, резултат от дигиталната трансформация; да класифицират, управляват, оптимизират разходи; да формират себестойности на произведените продукти в унисон в промените в стойностната верига; да правят комплексна или частична оценка на банковия бизнес, детерминирайки резултатите спрямо околната среда; да определят значимите за просперитета на банковия бизнес продукти и пр., да оценяват риска по процесите чрез използване на съвременни методи за анализ.

Обучението по „Банков контролинг“ е основа за задълбочено разбиране на бизнес процесите в банките, пряко свързано с техните резултати.То дава основа на бъдещите контролери при подкрепа на управленските решения и търсене на тесните места на бизнеса, които биха подпомогнали подобряване на цялостната банкова ефективност и пърформанс на институциите.

ТЕМИ

1. Основи на банковия контролинг
2. Съвременни модели на контролинга (Процесен модел, Модел на база разходи, Модел на контролеровите компетенции)
3. Детерминиращата среда на съвременния контролинг (волатилност, големи данни, индустриална трансформация, бизнес анализ на големи данни, дигитализация)
4. Банковият контролинг в дигиталната ера (бизнес модел, стойностна верига и преориентация на дейността на контролерите)
5. Управление на разходите в банките
6. Модели за управление на разходите
7. Трансферно ценообразуване
8. Пърформанс мениджмънт в банките (параметри и традиционни индикатори)
9. Извън класиката – съвременен инструментариум за оценка на банковия пърформанс
10. Риск контролинг

ОЦЕНЯВАНЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП

гл. ас. д-р Александрина Панчева

Материали

Допълнителна информация
Назад