Управление на банковия персонал

АНОТАЦИЯ
Дисциплината „Управление на банковия персонал” има за цел да представи на обучаващите се студенти базови теоретични и приложни знания в сферата на мениджмънта на човешките ресурси в банките. Курсът е структуриран в десет теми, в които се дискутират ключови понятия, подходи и инструменти на кадровата политика и управлението на банковия персонал. Основните акценти в дисциплината са фокусирани както върху традиционните, така и върху съвременните модели и техники за управление на човешките ресурси в банките.

ТЕМИ
1.  Съвременните представи за управление на персонала
2.  Мениджмънт на човешките ресурси в банките – базисни елементи
3.  Набиране и подбор на банков персонал
4.  Основни акценти на кадровата политика в банките
5.  Планиране на банковите кадри
6.  Управление на екипи и лидерство в банките
7.  Атестация на банковите кадри и организация на системата за материално стимулиране
8.  Мотивацията на банковия персонал – ключът към успеха
9.  Приложни аспекти на мотивационните модели в банките
10. Методологически акценти в съвременното управление на човешките ресурси в банките
11. Обучение и квалификация на банковите кадри

ОЦЕНЯВАНЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП

доц. д-р Данчо Петров

Материали
конспект

Допълнителна информация
Назад