Мениджмънт на банковите корпорации

АНОТАЦИЯ
В учебния материал са включени най-важните теми, представящи измеренията на стратегическото управление в съвременните банкови корпорации. Подробно се разглеждат коалиционната природа на банковите корпорации и проблематиката, свързана с прилагането на принципите на съвременното корпоративно управление (
Corporate Governance) в този предприемачески сектор. Поставен е специален акцент върху философията на стратегическото целеполагане в банките, на “изтъняващите” терапии в банкирането (концепцията “Lean Banking”), на банковия Business Process Reengineering и други иновации. Логиката на изложението е съобразена с “дизайна на промяната” в модерното банкиране, както и със съдържанието на дисциплината в подобни програми на водещи европейски университети. Курсът от лекции съдържа въпроси от теоретичен и практико-приложен характер. Това предполага придобитите знания и умения да се използват не само при подготовката на студентите в магистърската програма, но и в банковата практика.

ТЕМИ
1. Банковият мениджмънт като начин на мислене и поведение
2.
Corporate Governance и промяната в ценностите на банковия мениджмънт
3. Цели на банковия мениджмънт
4. Организационни структури на банковите корпорации
5. Процесен мениджмънт в банките
6. Увод в теорията на банковия риск-мениджмънт
7. Управленската мисия на банковия контрол
8. Банков репортинг
9. Основи на банковия контролинг
10. Профилът на банковата корпоративна култура
11. Идентичност и имидж на банковите корпорации


ОЦЕНЯВАНЕ


ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП
проф. д-р Стефан Вачков, гл.ас.д-р Пламен Джапаров

Материали
Въпросник
Указания за курсов проект - редовно обучение
Указания за курсов проект - задочно обучение

Допълнителна информация
текущ контрол - редовно обучение
Назад