Корпоративен риск мениджмънт

АНОТАЦИЯ
Дисциплината запознава студентите с базисните концепции на риск мениджмънта в съвременните корпорации. Обучението по дисциплината формира знания относно: същността и дефинирането на рисковете, мотивацията на корпоративния риск мениджмънт, рамката на предприемаческия риск мениджмънт и на рисковото управление в корпорациите, процесната организация на риск мениджмънта. Поставя се специален акцент върху третирането на рисковете, произтичащи от финансовите решения в корпорациите и върху управлението на пазарните рискове. Освен теоретични познания, дисциплината „Корпоративен риск мениджмънт” развива аналитични умения у студентите за идентификацията на ключовите рискови фактори, за оценяване на съществените рискове в бизнес организациите, за диагностициране на корпоративния рисков профил, както и за намиране на решения за ограничаване и/или смекчаване на конкретни рискове

 

ТЕМИ
1. Базисни концепции за риска
2. Основи на риск мениджмънта на корпорациите
3. Процесна организация на риск мениджмънта
4. Идентификация, оценка и класификация на рисковете
5. Иснтрументи за третиране на рисковете
6. Бизнес рискове
7. Рискове при финансовите решения в корпорациите
8. Пазарни рискове
9. Диагностика на рисковия профил на корпорацията

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП
гл. ас. д-р Атанас Камеларов

 Назад