Корпоративен контролинг

АНОТАЦИЯ
В дисциплината се изучават теоретико-методическите и практико-приложни въпроси на контролинга. По-конкретно се разкриват същността, ролята, задачите, функциите, видовете контролинг, връзките между вътрешно (управленско) и външно (финансово) счетоводство, системите за отчетност, системите и подсистемите на контролинга за пресмятане на присъщите приходи, разходи и финансов резултат, на покриващия принос, етапите на изграждане и функциониране на системата на контролинга в предприятието и др. Очакваните резултати се изразяват в това, обучаващите се да знаят и могат да организират разработването и внедряването на  системата  на контролинга в стопанските организации и управляват фирмената дейност чрез използване на контролинговата концепция.

 

ТЕМИ
1. Обща характеристика на контролинга.
2. Система на отчетност в предприятията.
3. Присъщи приходи и разходи, присъщ резултат.
4. Възникване и развитие на системите за пресмятане на присъщите приходи и разходи и на присъщия резултат.
5. Системи за пресмятане с пълни разходи.
6.Подсистеми на системата за пресмятане с пълни разходи
7. Системи за пресмятане с частични разходи.
8. Покриващ принос и анализ на точката на равновесие.
9. Ценообразуване и управление на присъщия резултат с контролинга.
10. Планиране, отчитане, анализ и контрол на покриващия принос и присъщия резултат чрез контролинга.
11. Изграждане и функциониране на контролинга в предприятието.

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП
гл. ас. д-р Александрина Панчева

 

 Назад