Оценяване на компании

АНОТАЦИЯ
Целта на дисциплината е да осигури на студентите задълбочени знания относно модерните подходи  и методи за оценяване на компаниите. Стойността на предприятието от гледна точка на генерираните от дейността му нетни парични потоци, пазарната оценка на собствеността на акционерите, възможните дивидентни плащания, остатъчният доход и ликвидационната стойност на фирмата, са важен източник на информация за мениджмънта и собствениците при вземането на важни решения за бъдещето на компанията.Оценяването на компаниите осигурява и информационната база при вземането на решения за преобразуване и сделки с отделни бизнес подразделения.

ТЕМИ
1. Фундаменти на стойността
2. Риск и изискуема възвръщаемост
3. Оценяване чрез дисконтиране на паричните потоци
4. Оценяване чрез дисконтиране на дивидентите
5. Оценяване чрез остатъчния доход
6. Оценяване чрез пазарни множители
7.
Оценяване на ликвидационната стойност и неоперативните активи
8. Процес на оценяване
9. Особени случаи
10. Оценяване при сливания и придобивания

ОЦЕНЯВАНЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП
гл. ас. д-р Красимира Найденова

Материали


Допълнителна информацияНазад