Mагистърски семинар

АНОТАЦИЯ
В дисциплината се обсъждат, анализират и доуточняват теоретико-методическите и практико-приложни въпроси, свързани със самостоятелни научни изследвания, свързани с финансовата теория и практика и по конкретно в областта на корпоративните финанси. Опознава се методиката на научните изследвания. Дискутират се съвременните теоретични концепции в областта на корпоративните финанси и възможностите за приложението им в нашата практика. По-конкретно се изясняват въпро­си­те, свързани с прецизиране на целта, задачите, предмета и обекта на научното изследване, а също и необходимите емпирични изследвания. Разяснява се работата над ръкописа, оформлението, стилистиката, редактирането, рецен­зирането и други проблеми при разработването на дипломните работи, а също и оформянето на автореферат и експозе. Оценява се извършената самостоятелна научноизследователска работа на студентите.

ТЕМИ
1. Приложение на методиката на научните изследвания в областта на корпоративните финанси
2. Аргументиране на избора на тема
3. Информационни източници
4. Аргументиране на структурата и съдържанието на магистърската теза
5. Стилово оформление, редактиране и представяне на собствената изследователска работа

ОЦЕНЯВАНЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП

доц. д-р Димитър Рафаилов

Материали
Указания за написване на научен реферат
Указания по дисциплината "Магистърски семинар" - редовно обучение


Допълнителна информация
 
Назад