Финансови деривати

АНОТАЦИЯ
Целта на настоящата дисциплина е да запознае студентите с основите на финансовия инженеринг, чието начало са деривативните инструменти. Съществуват четири базисни деривативни инструменти: форуърд, фючърс, суап и опции. В края на курса, студентите следва да продобият разбиране за това как функционират тези ценни книжа, да знаят как се ценообразуват с помощта на арбитраж и да ги прилагат за целите на мениджмънта на пазарния риск. Макар че деривативните инструменти могат и са често използвани, за да се спекулира, този курс няма за цел да анализира как инвеститорите получават и обработват информация с оглед прогнозиране цените на тези инструменти. Следователно, в разглеждането на темите преобладаваща е гледната точка на арбитражиста и хеджера. Независимо от това една от темите е посветена на спекулативните стратегии за търговия на опционния пазар.

ТЕМИ
1. Въведение
2. Функции на деривативните инструменти
3. Механика на фючърсните контракти
4. Определяне на форуърд и фючърсните цени
5. Стратегии за хеджиране с фючърси
6. Суап
7. Механика на опционните пазари
8. Свойства на опциите върху акции
9. Климатични деривативи
10. Екзотични опции
11. Биномни дървета
12. Други опционни контракти
13. Управление на пазарния риск

ОЦЕНЯВАНЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП
доц. д-р Йордан Йорданов

Материали

Допълнителна информацияНазад