Капиталово бюджетиране

АНОТАЦИЯ
В дисциплината се изучават основните принципи на реалните инвестиции, като в дълбочина се разглеждат подходите и методите при вземане на дългосрочни инвестиционни решения при разработването на капиталовия бюджет на компаниите.
Курсът дава знания и умения на студентите за определяне на възможните инвестиционни алтернативи на компаниите, детайлно разработване на тези алтернативи под формата на инвестиционни проекти, определяне на паричните потоци на инвестиционните проекти, прилагане на различните методи за капиталово бюджетиране, избор между множество проекти, отчитане на инфлацията и валутния курс при вземане на решение, отчитане на риска при инвестирането, включително на единичния и пазарния риск. В тази връзка студентите ще бъдат запознати с възможностите за определяне на изискуемата възвръщаемост на инвестициите, като се отчита финансирането на проектите. 

ТЕМИ
Реални инвестиции и инвестиционни проекти
Парични потоци на инвестиционните проекти
Методи за капиталово бюджетиране
Инвестиционен избор при множество проекти
Риск на инвестиционните проекти
Стратегически аспекти на инвестиционните решения

ОЦЕНЯВАНЕ
Семестриално оценяване, сесийно оценяване и формиране на крайната оценка

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП
доц. д-р Димитър Рафаилов, гл. ас. д-р Красимира Найденова

Материали
Лекционни бележки
Програма

Указания по дисциплината
Примерен проект

Парични потоци на инвестиционните проекти

Методи за капиталово бюджетиране
Международно капиталово бюджетиране
Рациониране на капитала
Анализ на единичния риск
Монте Карло симулация
Реални опции

Допълнителна информация
 
Назад