Дългосрочно финансиране на корпорациите

АНОТАЦИЯ

Целта на дисциплината е да осигури на студентите задълбочени знания относно подходите и методите при вземане на решения относно дългосрочното финансиране на корпорациите. Финансирането е основен фактор, който влияе върху стойността на компанията и трябва да се познава от финансовите мениджъри.

В резултат на обучението по дисциплината студентите придобиват знания за влиянието на финансирането върху стойността на корпорацията, източниците на дългосрочно финансиране и техните предимства и недостатъци, принципите при избор на подходяща структура на капитала, ефектите от провеждането на алтернативни дивидентни политики.

Дисциплината създава умения, които дават възможност на студентите да: избират подходящите форми на финансиране, изчисляват цената на капитала на корпорацията, определят оптималната капиталова структура, определят подходящите параметри на използваните източници за финансиране, оценяват провежданата дивидентна политика на корпорацията и да я оптимизират.

ОЦЕНЯВАНЕ
Семестриално оценяване, сесийно оценяване и формиране на крайната оценка

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП
доц. д-р Димитър Рафаилов


Материали
Лекционни бележкиДопълнителна информация
  


Назад