Фискален федерализъм

АНОТАЦИЯ

Целта на дисциплината е да представи нови знания за концепциите и базовите идеи чрез които съвременната икономическа теория обяснява необходимостта, ролята, организацията и резултатите от дейността на регионалните (в България - общинските) органи на управление и да осигури информация относно обхвата, динамиката и характеристиките на местните приходи и разходи в условията на фискална децентрализация.

Дисциплината осигурява специализирани и систематизирани знания за извършване на критичен анализ и за синтезиране на нови идеи в областта на унитарните, федерални и конфедерални фискални системи. Курсът прави критичен анализ на правните, икономически и политически подходи към проблемите на местните финанси и изследва въздействието на децентрализираната фискална система върху ефективността на публичния сектор и върху базисни макроикономически променливи. Специално внимание се отделя на спорните моменти при разпределение на разходните отговорности и приходните правомощия между централното правителство и местните власти.

Курсът способства за формиране на умения, свързани с управлението на финансовите ресурси на местните власти (в т.ч. умения за изграждане на общински бюджети и управление на структурата и насочеността на бюджетните приходи и разходи). Обучението по дисциплината осигурява умения за бързо намиране, извличане, подреждане, синтезиране и оценяване на информация относно финансовото състояние и перспективи пред конкретен регион. Курсът формира умения за работа с документи за кандидатстване по програми на ЕС и стимулира интелектуалната гъвкавост с цел решаване на комплексни проблеми чрез използване на нови методи и инструменти.

ТЕМИ

1. Концептуални основи и модели на фискален федерализъм
2. Фискален федерализъм и макроикономическа политика
3. Разходна система на местните власти в условията на фискален федерализъм
4. Приходна система на местните власти - необходимост от фискална еквивалентност
5. Данъчни приходи и междурегионална данъчна конкуренция
6. Избор на форми на регионално данъчно облагане
7. Приходи на местните власти от такси и от собственост
8. Дизайн на държавните трансфери
9. Заемна политика на регионите – цели, рискове, възможности за моделиране
10. Регионално планиране и регионална политика

ОЦЕНЯВАНЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП

доц. д-р Людмил Найденовас. Татяна Джунинска

Материали

Допълнителна информация
Назад