Социално подпомагане

АНОТАЦИЯ

Учебната дисциплина “Социално подпомагане” е предназначена за студентите от ОКС "Магистър", специалност “Публични финанси”. Тя предоставя базисни знания за подкрепата на най-уязвимите членове на обществото, които не са в състояние на друго законово основание да получават доход – нито чрез трудова или стопанска дейност, нито чрез системата на социалното осигуряване. Студентите опознават прилаганата в момента финансова организация и практика на социалното подпомагане в България и самостоятелно изграждат съответното си отношение и оценка към нея.

След изучаването на материала, те ще могат да:
1. се ориентират в системата на социалните помощи и социалните услуги;
2. прилагат наученото в практиката - чрез изчисляване на размерите на някои видове помощи и чрез консултация на лица, нуждаещи се от съответна социална помощ или услуга;
3. разширят знанията си относно програмите и проектите в България и ЕС за социално подпомагане;
4. дискутират и прилагат Европейското законодателство в изучаваната област.

ТЕМИ

1. Бедността като предпоставка за функциониране на социалното подпомагане
2. Правителствени програми за подпомагане на бедните лица
3. Системата за социално подпомагане в България
4. Финансови механизми на социалното подпомагане
5. Социални помощи
6. Социални услуги
7. Социална работа
8. Административно обслужване на социалното подпомагане
9. Рамки на контрола в социалното подпомагане
10. Мястото на неправителствените организации в социалното подпомагане


ОЦЕНЯВАНЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП

доц. д-р Христина Благойчева, ас. Корнелия Филипова

Материали

Допълнителна информация
Назад