Икономика на публичния сектор

АНОТАЦИЯ
Учебната дисциплина “Икономика на публичния сектор” осигурява теоретичния фундамент и методологичния инструментариум, необходими при изучаване на дисциплините “Финансово управление на публични проекти”, „Управление на държавния дълг” и “Фискална политика и механизми”. Предмет на разглеждане е приложението на методите на икономическия анализ към дейността на държавата и институциите от обществения сектор. Обучението по дисциплината преследва две основни цели. На първо място, да представи систематизирани знания за основните концепции и базовите идеи, чрез които съвременната икономическа теория обяснява ролята, организацията и резултатите от дейността на публичния сектор в пазарната икономика. На второ място, курсът анализира приложимостта на модерните методи и инструменти за оценка и оптимизиране на решенията в областта на публичните дейности. За постигане на поставените цели се акцентира върху икономическата роля на държавата в пазарното стопанство, особеностите на производството и доставката на публични блага, механизмите на публичния избор. Специално внимание се отделя на постановките на икономическата теория на благосъстоянието и се прави анализ на дейността и ограниченията на държавата на благосъстоянието. В обхвата на дисциплината попадат и въпросите, касаещи различни аспекти на теорията за публичните разходи, методите за оценка ефективността на държавните разходни програми, социалните и икономически ефекти на данъчното облагане. Внимание се отделя на съвременните форми на организация и мениджмънт на публичния сектор.

ТЕМИ
1. Въведение в икономиката на публичния сектор
2. Икономическа теория на благосъстоянието
3. Чисти публични блага
4. Смесени блага и клубни блага
5. Външни ефекти
6. Публичен избор
7. Бюджетен процес, бюрокрация и ефективност
8. Публични разходи
9. Ефективност на публичните разходи. Анализ „разходи-ползи”
10. Държавни разходни програми
11. Данъчното облагане като източник на приходи в публичния сектор
12. Ефективност на данъчното облагане и свръхданъчно бреме
13. Теория на държавното регулиране
14. Фискален федерализъм

ОЦЕНЯВАНЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП

проф. д-р Владимир Владимиров (катедра ОИТ), гл. ас. д-р Вениамин Тодоров (катедра ОИТ)

Материали

Допълнителна информация
Назад