Европейски публични финанси

АНОТАЦИЯ

Дисциплината “Европейски публични финанси” е актуална предвид членството на страната в ЕС. Тя е опит за изясняване на основните закономерности и механизми за набиране на публични средства. Акцентира се на ред структурни политики на ЕС, които представляват управленски решения за разходването на тези средства в ЕС. Дисциплината “Европейски публични финанси” запознава студентите с проблемите, съпътстващи данъчния суверенитет и данъчната стратегия в условия на единен вътрешен пазар и паричен съюз. Обръща се внимание на актуалния дебат за данъчната конкуренция и/или координация в Общността. Отделено е специално място на чувствителна за обществото тема като финансовите взаимоотношения на България с ЕС, които са предизвикателство пред държавата и нейната администрация да защити своите финансови интереси в условията на пълноправно членство.

ТЕМИ
1. Правно-институционална рамка на публичните финанси в ЕС
2. Фискалната политика в ЕС
3. Бюджетът на ЕС
4. Бюджетът на ЕС-продължение
5. Общата селскостопанска политика (ОССП) на ЕС и отражението й върху публичните финанси
6. Общата селскостопанска политика (ОССП) на ЕС и отражението й върху публичните финанси - продължение
7. Публичното финансиране на регионалното сближаване в ЕС
8. Публични политики при финансиране на научноизследователската и развойна дейност (НИРД) в ЕС
9. Хармонизация на облагането с косвени данъци в ЕС
10. Облагане с лични подоходни данъци в ЕС
11. Облагане с корпоративни подоходни данъци в ЕС
12. Финансови взаимоотношения “България – ЕС”

ОЦЕНЯВАНЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП
доц. д-р Светлана Герчева

Материали

Допълнителна информация
Назад