Научни изследвания (магистърски семинар)

АНОТАЦИЯ
В дисциплината се изучават теоретико-методическите и практико-приложни въпроси на методиката на научните изследвания по икономика и извършване на самостоятелна научноизследователска работа от студентите. Изясняват се въпро­си­те, свързани със същността и особеностите на научните изследвания по икономика и по-конкретно в областта на публичните финанси, методологията и видовете научна продукция, информационното осигуряване, избора на тема, структурата и съдържанието на научните разработки, теоретичните и емпиричните изследвания, работата над ръкописа, оформлението, стилистиката, редактирането, рецен­зирането и др.

ТЕМИ
1. Научни изследвания. Особености на научните изследвания по икономика. Видове научна продукция
2. Метод, методология и методика на научните изследвания по икономика
3. Избор на тема и информационно осигуряване на научните изследвания по икономика
4. Информационни технологии
5. Структура и съдържание на разработката
6. Теоретични и емпирични проучвания и изследвания
7. Собствена изследователска работа, оформяне и литера­турна обработка на ръкописа
8. Стилово оформление и редактиране на разработката
9. Защита на курсовите работи

ОЦЕНЯВАНЕ
Резултатите от защита на научните реферати с редовни магистри от спец. "Публични финанси" при доц. д-р Ст. Киров можете да откриете тук.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП

доц. д-р Светлана Герчева
доц. д-р Людмил Найденов
доц. д-р Христина Благойчева
доц. д-р Стоян Киров

Материали

Допълнителна информация
Назад