Управление на държавния дълг

АНОТАЦИЯ
Учебната дисциплина “Управление на държавния дълг” допълва и развива знанията на студентите в областта на теорията на макроикономическото регулиране и публичните финанси. Курсът успешно кореспондира с учебните дисциплини “Икономика на публичния сектор”, “Финансово управление на публични проекти” и “Фискална политика и механизми”. Предмет на разглеждане е естеството на дълговото финансиране на националната икономика, ролята на правителствения дълг (вътрешен и външен) и неговите макроикономически ефекти. В центъра на внимание са подходите и инструментите за управление на държавния дълг. Анализира се значението на дълговия мениджмънт за осигуряване на ефективност, стопанска стабилност и ликвидност в икономиката. Във връзка с проблемите на управлението на държавния дълг се разглежда международната криза на дълговете и стратегиите за нейното разрешаване. Акцентира се върху значението на дълговия мениджмънт за осигуряване на финансова стабилност на страните с развиващи се пазари и се изследва влиянието на чуждестранните инвестиции върху националните дългови пазари. Анализират се моделите за оптимално управление на дълга. Специално внимание се отделя на развитието и особеностите на държавната задлъжнялост на България и подходите при управлението на българския държавен дълг.

 

ТЕМИ
1. Теоретични основи, класификация и измерване на държавния дълг
2. Икономически ефекти на държавния дълг
3. Въведение в теорията на дълговия мениджмънт
4. Етапи на дълговия мениджмънт
5. Кризисен дългов мениджмънт
6. Моделиране на дълговия мениджмънт
7. Дългов мениджмънт и финансова стабилност в условията на развиващи се пазари
8. Международни дългови пазари и дългови инструменти
9. Дългови пазари и чуждестранни инвестиции
10. Кредитен рейтинг и кредитни агенции
11. Международна дългова криза: същност, етапи, значение
12. Управление на международната криза на дългове
13. Стратегии за разрешаване на международната дългова криза
14. Дългов мениджмънт и дългов пазар на Р. България

ОЦЕНЯВАНЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП

доц. д-р Людмил Найденов,  гл. ас. д-р Кирил Георгиев

Материали

Допълнителна информацияНазад