Фискална политика и механизми

АНОТАЦИЯ
Дисциплината “Фискална политика и механизми” има за цел да развие и задълбочи знанията, получени в другите финансови дисциплини от бакалавърската степен. От една страна тя е до голяма степен обобщаваща дисциплина и синтезира на едно по-високо равнище знания, получени по такива дисциплини като “Бюджни системи”, “Данъчна политика” и “Публични финанси”, а от друга страна, тя дава нови знания за съвременните аспекти на функционирането и използването фискалните инструменти на икономическата политика при либералния модел на пазарна икономика и различните възгледи да това. Разглеждат се въпроси, свързани с използването на различните фискални инструменти при държавната намеса в икономиката и съвременните проявления на фискалната политика. Друг кръг въпроси са фискалните механизми и техники във връзка с данъчното облагане и неговите ефекти.

Лекционният курс условно се състои от две части: първо, макроикономически аспекти на финансите и фискалната политика и второ, проблеми и механизми на данъчното облагане в съвременните данъчни системи, състояние и необходими реформи в българското данъчно облагане.

ТЕМИ
1. Държавни финанси и фискална политика
2. Държавни (публични) разходи
3. Ефекти на бюджетните разходи
4. Влияние на фискалните инструменти върху съвкупното предлагане
5. Фискална политика, бюджетен дефицит и държавен дълг
6. Теоретични основи на данъчното облагане
7. Ефекти на данъчното облагане
8. Данъчно облагане на доходите
9. Данъчно облагане на корпоративните доходи
10. Данъчно облагане на стоките и услугите
11. Техника и практика на данъчния кредит
12. Фискална децентрализация

ОЦЕНЯВАНЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП

х. доц. д-р Тодорка Владимирова, ас. Калиопа Николова

Материали

Допълнителна информация
Назад