Практическо обучение

Обща информация
Практическото обучение е част от учебния план и е задължително за студентите в образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР“, редовно и дистанционно обучение в Икономически университет – Варна. Практическото обучение се провежда съобразно разпоредбите на подсистема "Професионално-практическо обучение" на ИУ-Варна и приетите от катедра "Финанси" Указания за провеждане на практическото обучение.

Цел
Практическото обучение има за цел да задълбочи придобитите знания и да формира умения в областта на финансите чрез участие на студентите в дейността на организации от публичния, реалния и финансовия сектор.

Продължителност
Практическото обучение е с продължителност 45 календарни дни и се провежда в избран от студентите период след шести семестър.

Място
Практическото обучение се провежда по избор на студента в някоя от следните организации: Националната агенция за приходите (НАП), община, фирма (корпорация), търговска банка или друга финансова институция.
Катедра „Финанси“ на ИУ – Варна няма задължение да осигури на студентите места (институции) за провеждането на практическо обучение.

Провеждане на практическото обучение
При провеждане на практическото обучение студентите извършват дейности, съобразно Указанията за провеждане на практическото обучение.
Препоръчва се по време на практическото си обучение студентът да се запознае с дейността на всички отдели, в които се извършват финансови операции и се вземат финансови решения.
За проведеното практическо обучение студентът изготвя писмен отчет, който трябва да отговаря на изискванията в Указанията за провеждане на практическото обучение.
Провеждането на практическото обучение следва да бъде в обем между 15 и 20 страници.

Защита на практическото обучение
Защитата на практическото обучение се провежда по график, обявен от катедра „Финанси“, който се обявява не по-късно от десет дни преди съответната дата за защита, посочена в графика за учебния процес в ИУ – Варна.
Студентите трябва да представят студентската книжка, индивидуален писмен отчет и други документи, съгласно изискванията на подсистема "Професионално-практическо обучение".
На защитата на практическото обучение се поставя оценка, която се включва при определяне на общия успех от следването.Назад