Правила за оценяване

Крайната оценка на всички изпити се формира по точкова система от семестриално и сесийно оценяване. Семестриалната оценка се определя от изпълнението на възложените задачи през семестъра, които могат да бъдат: решаване на тестове и задачи, разработка и защита на курсови работи, подготовка и обсъждане на казуси и други. Конкретните изисквания за формиране на семестриалната оценка се определят от преподавателския екип на всяка учебна дисциплина. Присъствието и участието на студентите в семинарните и лекционните занятия е основание за коригиране на семестриалната оценка с (+/-) 10 точки. Крайната семестриалната оценка е от 0 до 40 точки (от 0 до 20 точки за студентите в задочна форма на обучение). Веднъж формирана, крайната семестриална оценка остава валидна за всички изпитни сесии - редовна, поправителна и ликвидационна.

Сесийното оценяване е под формата на изпитен тест, съобразен с предметната специфика на дисциплините. Сесийната оценка е от 0 до 60 точки (от 0 до 80 точки за студентите в задочна форма на обучение).

Сумата от семестриалното и сесийно оценяване е от 0 до 100 точки и се приравнява към шестобалната система, съгласно следната скала, приета от Академичния съвет на ИУ-Варна:

от 87 до 100 точки - Отличен 6,00;
от 73 до 86 точки - Много добър 5.00;
от 59 до 72 точки - Добър 4,00;
от 45 до 58 точки - Среден 3,00;
до 44 точки - Слаб 2,00.

За повече информация можете да се запознаете с Правилата за оценяване на знанията, уменията и компетентностите на студентите в ИУ – Варна.
Назад