Публикации

Антидефицитно управление на частните схеми с дефинирани пенсии. //Годишник на ИУ-Варна, Варна: УИ „Наука и икономика”, №82, 2011, с.208-237. /
Изтегли / Още...

Алтернативно облагане на застрахователния бизнес. //Известия, Списание на ИУ-Варна, №3, 2011, с.65-79. /
Изтегли / Още...

Частните пенсионни схеми: Модерна защита срещу класически рискове. В. Търново: ИК ”Фабер”, 2010, 151 с. /
/ Още...

Мултипенсионните фондове – в търсене на приложения за България. –В: Сборник доклади от международна научна конференция „Световната криза и поуките за финансовия сектор на България”. Равда: УИ „Стопанство”, 23-25 септември 2010, с. 107-112. /
Изтегли / Още...

Застрахователният бизнес в условията на криза – прости решения в сложни ситуации. –В: Сборник доклади от юбилейна международна научна конференция „Световната криза и икономическото развитие”. Том 2. Варна: УИ „Наука и икономика”, 2010, с. 200-205. /
Изтегли / Още...

Bancassurance и дистрибуционната свобода на застрахователните компании. –В: Финансови измерения на икономическата свобода. Варна: ИК „Стено”, 2009, с. 89-113. /
Изтегли / Още...

Секюритизация на застрахования катастрофичен риск. –В: Сборник доклади от юбилейна международна научнопрактическа конференция „Модернизация на икономиката – макроикономически, финансови и социални аспекти”. Том II. Свищов: АИ „Ценов”, 2008, с. 252-257. /
Изтегли / Още...

Алтернативни инвестиции на институционалните инвеститори. Варна: ИК „LiterNet”, 2007, 105 с. /
/ Още...

Експанзията на чуждестранните застрахователи в България. –В: Сборник доклади от VI международна конференция „Инвестиции в бъдещето”. Варна: НТС, 2007, с. 227-231. /
Изтегли / Още...

Международни алтернативни инвестиции на пенсионните фондове. //Годишник на ИУ-Варна, Варма: УИ „Наука и икономика”, №75, 2003, с. 255-297. /
Изтегли / Още...

Влияние на пенсионните фондове върху фючърсните стокови пазари. //Банки, инвестиции, пари, №8-9, 2001, с.19-22. /
Изтегли / Още...

Възможности за използване на контанго финансирането от институционалните инвеститори. –В: Сборник доклади от юбилейна научна конференция с международно участие „Университетът през третото хилядолетие”. Том 6. Бургас: БСУ, 2001, с.130-135. /
Изтегли / Още...