Публикации

За регионалната данъчна конкуренция без оптимизъм / 2016 г.
Студия / Още...

Законодателни рамки на местното самоуправление и регионалната данъчна автономност в Р. България / 2013 г.
Статия / Още...

Данъчна самостоятелност на местните власти – сравнителен анализ в рамките на ЕС / 2013 г.
Статия / Още...

Данъчна автономност на местните власти – теоретични аргументи и национална практика / 2012 г.
Монография / Още...

Данъчната система на Р. България – особености и възможности за усъвършенстване / 2011 г.
Статия / Още...

Собствените ресурси на ЕС – финансова основа на политиките на Общността / 2011 г.
Статия / Още...

Необходимост и контрол върху дълговото финансиране на общинските разходи в България / 2011 г.
Доклад / Още...

Budget Impact Under the Conditions of An Economic Crises / 2011 г.
Доклад / Още...

Брутният външен дълг на Р. България в ретроспектива и перспектива / 2010 г.
Студия
/ Още...

Частният негарантиран външен дълг на Р. България - ефектите на световната финансово-икономическа криза / 2010 г.
Доклад
/ Още...

Цени, лихвени проценти и целесъобразност на дефицитното бюджетно финансиране / 2010 г.
Статия
/ Още...

Макроикономически ефекти на фискалната децентрализация / 2010 г.
Статия
/ Още...

Субсидиарност и регионална разходна свобода / 2009 г.
Студия / Още...

Модели на децентрализирано управление в публичния сектор / 2009 г.
Доклад / Още...

Въведение във финансите / 2009 г.
Учебник / Още...

Публични финанси / 2008 г.
Учебник / Още...

Възможности за разширяване на данъчните правомощия на българските общини / 2007 г.
Доклад / Още...

Problems of the EU integration – the debt and the way of Bulgaria / 2005 г.
Статия / Още...

Фискална децентрализация и финансова самостоятелност на общините / 2005 г.
Доклад / Още...

Класически и неокласически основи на теорията на фискалния федерализъм / 2005 г.
Доклад / Още...

Идейна база на фискалния федерализъм / 2005 г.
Статия / Още...

Теоретични основи на фискалната децентрализация и резултати от въвеждането й в България / 2004 г.
Статия / Още...

Фактори воздействия на глобализацию НИОКР транснациональних компаний / 2002 г.
Доклад / Още...

Проблеми на измерването на вътрешния държавен дълг / 2001 г.
Доклад / Още...

Политически аспекти на дефицитното бюджетно финансиране / 2000 г.
Доклад / Още...

Дългосрочните държавни облигации за структурната реформа – емисия и обслужване / 1998 г.
Статия / Още...

Облигациите по ЗУНК в структурата на вътрешния държавен дълг / 1997 г.
Статия / Още...