Публикации

Социално подпомагане / 2013 г.
Учебник / Още...

Мениджмънт на осигурителните вноски и плащания / 2013 г.
Учебно помагало / Още...

Системите за социална защита при безработица в ЕС. Ефекти на въздействие / 2013 г.
Доклад / Още...

По-дългият трудов живот като предпоставка за повишаване на устойчивостта на публичната пенсионна система / 2012 г.
Статия / Още...

Does Economic Growth Affect Pensions? Evidence from Bulgarian Economy / 2012 г.
Статия / Още...

Възможности за икономическа неутралност на пенсионната система / 2012 г.
Доклад / Още...

"Работещите бедни" като хибридна монетарна категория - дискусия и проявление / 2012 г.
Статия / Още...

Осигурителни системи и фондове. Второ допълнено и преработено издание / 2012 г.
Учебник / Още...

Социално осигуряване. Практически казуси и методики / 2012 г.
Учебно помагало / Още...

Социалните помощи под условие – алтернативна форма за редуциране на детската бедност / 2012 г.
Доклад / Още...

Монетарната бедност в България (измерения и социална защита) / 2011 г.
Монография / Още...

Социално осигуряване. Казуси от практиката / 2011 г.
Учебно помагало / Още...

Въведение във финансите / 2011 г.
Учебник / Още...

Българският резервен пенсионен фонд –цели и тенденции / 2011 г.
Статия / Още...

Осигурителни системи и фондове / 2010 г.
Учебник / Още...

Осигурителни системи и фондове. Някои практически методики за изчисляване на осигуровки и обезщетения / 2010 г.
Учебно помагало / Още...

Влияние на финансовата криза върху организацията на пенсионноосигурителната система / 2010 г.
Доклад / Още...

Влияние на миграцията за финансовата устойчивост на социалноосигурителната система в дългосрочен аспект / 2010 г.
Статия / Още...

Въведение във финансите / 2009 г.
Учебник / Още...

Пенсионното осигуряване в Европейския съюз – между отговорността и свободата / 2009 г.
Студия / Още...

The Public Pension Expenditures and their Distribution in Bulgaria / 2008 г.
Доклад / Още...

Фактори за определяне размера на плащанията в публичната пенсионноосигурителна система / 2008 г.
Доклад / Още...

Публични финанси / 2008 г.
Учебник / Още...

Социалното осигуряване и доходното неравенство в страните от Европа / 2007 г.
Статия / Още...

Проблеми при формиране на приходите в публичната пенсионноосигурителна система / 2007 г.
Статия / Още...

Публичната пенсионноосигурителна система и преразпределението на доходи / 2006 г.
Статия / Още...

Финанси / 2006 г.
Учебник за икономическите техникуми / Още...

Странични ефекти от преразпределителния ефект на публичната пенсионноосигурителна система / 2006 г.
Статия / Още...

Данъчен калкулатор / 2005 г.
Учебно помагало / Още...

Публични финанси. Второ преработено и допълнено издание / 2005 г.
Учебник / Още...

Данъчна практика / 2004 г.
Учебно помагало / Още...

Публични финанси / 2004 г.
Учебник / Още...

Пенсионното осигуряване – проблемът за избор на система / 2004 г.
Доклад / Още...

Данъчното законодателство в казуси / 2003 г.
Учебно помагало / Още...

Данъчен мениджмънт / 2002 г.
Учебно помагало / Още...

Финанси / 2002 г.
Учебник за икономическите техникуми
/ Още...

Практикум по определяне на данъчни, митнически и осигурителни задължения / 2001 г.
Учебно помагало / Още...

Доброволното пенсионно осигуряване - една различна възможност за спестяване / 2001 г.
Доклад / Още...

Финанси / 2001 г.
Учебник / Още...

За някои фактори, създаващи напрежение при финансиране на социалното осигуряване в Р България / 2000 г.
Доклад / Още...

Данъчно облагане и социално осигуряване / 2000 г.
Учебно помагало / Още...

Конфликти на интереси, породени от държавната пенсионно-осигурителна система / 2000 г.
Доклад / Още...

Оптимизиране на държавната намеса в общинските финанси / 2000 г.
Доклад / Още...

Сборник със задачи по публични финанси / 1999 г.
Учебно помагало / Още...

Финансовата независимост на общините – основа на местното самоуправление / 1999 г.
Статия / Още...

Някои проблеми в организацията на облагане доходите на физическите лица в България / 1997 г.
Статия / Още...