Публикации

Банкови сделки / 2011 г.
Учебник / Още...

Финансови формули и таблици / 2011 г.
Учебно помагало / Още...

Кратка енциклопедия по корпоративно ръководство / 2010 г.
Енциклопедия / Още...

Финансовата криза – оправдание или необходимост за регулиране на кредитните деривати / 2010 г.
Доклад / Още...

Въведение в банковото дело / 2009 г.
Учебник / Още...

Свободата на централната банка – между илюзии и власт / 2009 г.
Студия / Още...

Въведение във финансите / 2009 г.
Учебник / Още...

Бъдещето на кредитните деривати / 2009 г.
Доклад / Още...

В света на модерното банкиране / 2007 г.
Монография / Още...

Хеджиране на кредитния риск – необходимост, възможности, предизвикателства / 2007 г.
Доклад / Още...

Хеджиране на кредитния риск в контекста на информационната асиметрия / 2007 г.
Статия / Още...

Новите инструменти на кредитния риск-мениджмънт в банките / 2005 г.
Доклад / Още...

Разширяващото се поле на банкирането – предизвикателства и реалност / 2001 г.
Доклад / Още...

Предизвикателства пред регулирането на банките / 2001 г.
Доклад / Още...

Финансов мениджмънт / 2000 г.
Учебник / Още...

Финансови конгломерати – функционални и регулативни параметри / 2000 г.
Статия / Още...

Универсалните банки: аргументи „за” и „против” / 1999 г.
Статия / Още...

Универсалните банки срещу „играчите в нишите”: една налагаща се тенденция / 1999 г.
Статия / Още...

Възникване и институционализация на централното банкерство / 1999 г.
Статия / Още...