Публикации

Връзката "конкурентност-стабилност" през призмата на банковата система в България / 2018 г.
Студия / Още...

Русско-болгарский и болгарско-русский словарь. Бухгалтерский учет, финансы, аудит. / 2018 г.
Речник / Още...

Обзор на емпиричните изследвания на връзката „конкурентност – стабилност“ в банковия сектор / 2017 г.
Статия / Още...

Конкурентност и стабилност на банковата система в България / 2017 г.
Монография / Още...

Въведение във финансите / 2017 г.
Учебник / Още...

Рискът от неправомерно поведение – новото лице на банковия операционен риск / 2017 г.
Доклад / Още...

Офшорлийкс – началото на края или нов етап в развитието на офшорните финансови центрове? / 2016 г.
Доклад / Още...

Инстанцията Compliance – бреме или възможност за банковите институции? / 2016 г.
Доклад / Още...

Финансовата наука в ИУ – Варна – Борба с превратностите на времето / 2016 г.
Монография / Още...

Чрез Compliance мениджмънт към регулаторна ефективност във финансовия сектор / 2016 г.
Студия / Още...

Correspondence Interrelations Between Banks and Systems for Information Discovery in Databases Created for Them / 2015 г.
Доклад / Още...

Постигане на регулаторна ефективност чрез установяване на макропруденциални регулаторни подходи / 2015 г.
Доклад / Още...

Макропруденциалното регулиране като иновативен подход за осъществяване на ефективен надзор върху финансовия сектор / 2015 г.
Доклад / Още...

Възможни подходи за измерване на връзката „стабилност-конкурентност“ в българската банкова система / 2015 г.
Доклад / Още...

Финансово посредничество / 2014 г.
Учебник / Още...

Същност и позициониране на дейността “AML Compliance” в архитектурата на съвременната банкова организация / 2013 г.
Студия / Още...

Позициониране на Compliance дейността в практиката на българските търговски банки / 2012 г.
Доклад / Още...

AML рискова матрица в съвременната банкова организация / 2011 г.
Доклад / Още...

Рисково базиран подход при противодействието на изпирането на пари в търговските банки. / 2011 г.
Доклад / Още...

Въведение във финансите (тестове, задачи, казуси) / 2011 г.
Учебно помагало / Още...

Сивата икономика в условията на криза (възможност на противодействие чрез банковия сектор) / 2010 г.
Доклад / Още...

Вътрешнобанкови нормативи за превенция изпирането на пари и финансирането на тероризъм (някои аспекти от българската банкова практика) / 2010 г.
Доклад / Още...

Превенция достъпа на нелегални капитали до банковата система чрез използването на външни бази данни с негативна информация / 2010 г.
Статия / Още...

За някои трудности при съпоставката на банковите клиентски картотеки с международните „черни списъци” / 2009 г.
Доклад / Още...

Клиентската идентификация като механизъм за превенция достъпа на нелегално придобити капитали до банковия сектор / 2009 г.
Доклад / Още...

Политиката „Know Your Customer” и мерките на банките срещу прането на пари / 2008 г.
Доклад / Още...

Банките – в борба срещу прането на пари (Поглед върху световната и българската банкова практика) / 2008 г.
Доклад / Още...

Финансово посредничество / 2007 г.
Монография / Още...

Световната и българската банкова практика срещу прането на пари / 2007 г.
Статия / Още...