Публикации

Дигитални рефлексии върху банковата организация / 2018 г.
Студия / Още...

Конкурентност и стабилност на банковата система в България / 2017 г.
Монография / Още...

Дигитализацията на банкирането – реалност без алтернатива / 2016 г.
Студия / Още...

Финансовата наука в ИУ-Варна - борба с превратностите на времето / 2016 г.
Монография / Още...

Иновациите - новата нормалност в банкирането / 2015 г.
Монография / Още...

Корпоративно ръководство и стратегически банков мениджмънт / 2013 г.
Учебник / Още...

Банковите бизнес модели – поуки от миналото и визии за бъдещето / 2011 г.
Монография / Още...

Акценти върху корпоративното ръководство на банките / 2011 г.
Студия / Още...

Кратка енциклопедия по корпоративно ръководство / 2010 г.
Монография / Още...

В света на модерното банкиране / 2007 г.
Монография / Още...

Банково кредитиране на аграрния бизнес – рискове и алтернативи / 2004 г.
Монография / Още...

Allfinanz - въпрос на избор или на обективна необходимост? / 2002 г.
Монография / Още...

Въведение в теорията на банкерството / 2000 г.
Монография / Още...

Банков маркетинг / 1996 г.
Монография / Още...

Мениджмънт на банките / 1996 г.
Монография / Още...

Съвременни предизвикателства пред банковата икономическа свобода / 2009 г.
Студия / Още...

Власт, икономическа свобода и влияние на банките / 2009 г.
Студия / Още...

Компетенции и цели на банковия мениджмънт / 1996 г.
Студия / Още...

За консистенцията на следкризисната банкова рискова култура / 2010 г.
Статия / Още...

Банките в България - генератори на рискове или гаранти за стабилност? / 2009 г.
Статия / Още...

К вопросу об оценке потенциала роста малого банковского бизнеса / 2007 г.
Статия / Още...

Поглед към бъдещето на банкирането в България / 2005 г.
Статия / Още...

“Тънко банкиране” – възможна визия на банките у нас / 2002 г.
Статия / Още...

Финансовите конгломерати – функционални и регулативни параметри. / 2000 г.
Статия / Още...

Универсалните банки срещу „играчите в нишите” – една утвърждаваща се тенденция / 1999 г.
Статия / Още...

Универсалните банки: аргументи „за” и „против” / 1999 г.
Статия / Още...

Маркетингово сегментиране и комуникационен микс на търговската банка / 1997 г.
Статия / Още...

Банковата институционална култура / 1996 г.
Статия / Още...

Das Bulgarische Bankwesen steht vor Privatisierung. / 1996 г.
Статия / Още...

“Базел III“ – шанс или заплаха за банковите бизнес модели? / 2011 г.
Доклад / Още...

За необходимостта от нова рискова култура на банковия мениджмънт, в: Световната криза и икономическото развитие / 2010 г.
Доклад / Още...

“За” и “против” държавната намеса в банковата система / 2009 г.
Доклад / Още...

За критичните фактори на успеха в дребното банкиране / 2007 г.
Доклад / Още...

Едно измерение на контролинговата подкрепа за банковия мениджмънт в България. / 2005 г.
Доклад / Още...

Към европейски стандарти на частното банкиране в България / 2005 г.
Доклад / Още...

Една визия към развитието на банкирането в България. / 2005 г.
Доклад / Още...

The Reengineering as a Tool of the Strategic Bank Management / 2003 г.
Доклад / Още...

“Изтъняващата терапия (Lean Banking)” и нагласата на банките в България. / 2002 г.
Доклад / Още...

Качеството – ключов параметър на банковия мениджмънт. / 2001 г.
Доклад / Още...

Българските банки – на старта към промяна? / 2001 г.
Доклад / Още...

Въведение във финансите / 2011 г.
Учебник / Още...

Банкови сделки / 2011 г.
Учебник / Още...

Въведение във финансите / 2009 г.
Учебник / Още...

Въведение в банковото дело / 2009 г.
Учебник / Още...

Корпоративни финанси / 2006 г.
учебник / Още...