Публикации

Въведение във финансите / 2017 г.
Учебник
/ Още...

Проблеми при регулирането на груповото финансиране със собствен капитал / 2017 г.
Доклад
/ Още...

Финансовият луфт - пречка или стимул за представянето на българските компании? / 2016 г.
Студия
/ Още...

Финансовата наука в ИУ-Варна - борба с превратностите на времето / 2016 г.
Монография
/ Още...

Решения в корпоративните финанси / 2016 г.
Учебник
/ Още...

Обратното изкупуване на акции в следкризисния период - възможност или опасност за компаниите? / 2016 г.
Доклад
/ Още...

Въведение във финансите (електронен учебник) / 2015 г.
Учебник
/ Още...

Финансов луфт и представяне на фирмите / 2015 г.
Доклад
/ Още...

Foreign direct investment, financial sector, and economic growth: evidence from Eastern Europe / 2014 г.
Доклад
/ Още...

Управление на оборотния капитал и рентабилност на българските фирми / 2013 г.
Доклад
/ Още...

Инвестиции, финансови ограничения и парични потоци на фирмите / 2013 г.
Доклад / Още...

Влияние на икономическата криза върху управлението на оборотния капитал / 2012
Доклад / Още...

Алтернативи при избора на референтен лихвен процент / 2012 г.
Доклад / Още...

Корпоративна дивидентна политика (теоретични модели, емпиричен анализ и практически решения) / 2011 г.
Монография / Още...

Еволюция на корпоративната дивидентна политика / 2011 г.
Статия / Още...

Детерминанти на дивидентната политика на българските компании / 2011 г.
Студия / Още...

Решения в корпоративните финанси / 2011 г.
Учебник / Още...

Влияние на характеристиките на фирмата върху решенията за изплащане на дивиденти / 2011 г.
Доклад / Още...

Корпоративни финанси / 2011 г.
Учебно помагало / Още...

Въведение във финансите / 2011 г.
Учебник / Още...

Въведение във финансите (тестове, задачи, казуси) / 2011 г.
Учебно помагало / Още...

The Failures of Credit Rating Agencies during the Global Financial Crisis - Causes and Possible Solutions / 2011 г.
Статия / Още...

Кратка енциклопедия по корпоративно ръководство / 2010 г.
Енциклопедия / Още...

Проблемът с агенциите за кредитен рейтинг - причини, последици и възможни решения / 2010 г.
Доклад / Още...

Финансовата криза, безрисковата възвръщаемост и цената на заемния капитал / 2010 г.
Доклад / Още...

Ефекти на глобалната криза върху корпоративната финансова политика / 2009 г.
Доклад / Още...

Право на собственост и инвестиции – изводи от глобалната финансова криза / 2009 г.
Доклад / Още...

Въведение във финансите / 2009 г.
Учебник / Още...

Право на собственост, икономическа свобода и инвестиции на фирмите / 2009 г.
Студия / Още...

Приложение на метода „Монте Карло” в капиталовото бюджетиране / 2009 г.
Студия / Още...

Детерминанти на дивидентната политика / 2008 г.
Доклад / Още...

Изследване на капиталовата структура на акционерни дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на земеделска земя / 2008 г.
Статия / Още...

Сравнителен подход при определянето на коефициента бета / 2008 г.
Статия / Още...

Проблеми при определянето на коефициента бета на българските компании / 2007 г.
Доклад / Още...

Корпоративни финанси / 2007 г.
Учебно помагало / Още...

Корпоративни финанси / 2006 г.
Учебник / Още...

Финанси на малката фирма / 2006 г.
Учебник / Още...

Приложение на реалните опции – възможности и ограничения / 2005 г.
Доклад / Още...

Финанси на фирмата / 2003 г.
Учебно помагало / Още...

Капиталова структура на фирмата: теоретичен и емпиричен анализ / 2003 г.
Монография / Още...

Детерминанти на капиталовата структура на българските фирми / 2003 г.
Статия / Още...

Капиталова структура на фирмата – теоретични модели / 2002 г.
Статия / Още...